Gather (20×24 oil on canvas)  -  Luis Pantigozo

Luis Pantigozo Oil Painting of Two Figures Gathering Flowers